Po pierwsze Adwokat
Adwokatura wspólnych wartości

Adwokatura. Oparta na wspólnocie i międzypokoleniowej współpracy. Dba o swoją piękną historię i pamięta o tradycji. Udziela pomocy prawnej. Współdziała w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Wsłuchuje się w postulaty środowiska adwokackiego. Pielęgnuje rudymentarne zasady etyczne, ale jest gotowa na ich rozsądną i konieczną korektę. Ma silny, aktywny i profesjonalny samorząd działający w przestrzeni publicznej.

Samorząd. Konsekwentnie wspiera adwokatów i aplikantów adwokackich w wykonywaniu zawodu. Działa w celu stwarzania należytych warunków do wykonywania zawodu adwokata. Jest sprawnie i profesjonalnie zarządzany. Stoi na straży praw i wolności obywatelskich. Zabiega o interesy Adwokatury.

Widzę, co trzeba i można zrobić. Chcę połączyć ideały, w które wierzymy, które są nam adwokatom wspólne, z wyzwaniami świata, w którym funkcjonujemy. Czerpiąc z tradycji, budujmy Adwokaturę aktywną, skuteczną i profesjonalną. Otwartą na nowe wyzwania. Gotową na ich realizację. Pełną wiary w siebie i w swoje możliwości. Budowaną przez ludzi zaangażowanych, odpowiedzialnych i wiarygodnych. z samorządem zapewniającym nam bezpieczeństwo, które pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Wierzę, że wspólnie możemy budować Adwokaturę skuteczną, aktywną, profesjonalną.

Takiej chcę Adwokatury. Takiego chcę samorządu.

Czas pójść do przodu!

01

Legislacja
i prace parlamentarne

1. Uporządkowanie rynku świadczenia pomocy prawnej

czytaj więcej...

Moim głównym celem będzie przeprowadzenie w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia pomocy prawnej.

Rynek pomocy prawnej w Polsce wymaga regulacji. Potrzebne są zasady regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Pomoc prawną powinni świadczyć wyłącznie: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni oraz inne podmioty wykonujące czynności wchodzące w zakres pomocy prawnej, uprawnione do ich wykonywania na podstawie ustaw i w zakresie oraz formach w nich określonych.

W ramach prac Naczelnej Rady Adwokackiej zainicjowałem projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zmierzający do uporządkowania rynku pomocy prawnej oraz poszerzenia przymusu adwokacko-radcowskiego w postępowaniach cywilnych i karnych. Ma on zapewnić skuteczną i proporcjonalną ochronę interesów majątkowych oraz niemajątkowych uczestników obrotu prawnego w Polsce.

Zasadniczą intencją projektu jest zapewnienie profesjonalnej i rzetelnej pomocy prawnej, w tym:

 • ochrona społeczeństwa przed działalnością osób, które nie mają zawodowego i merytorycznego przygotowania do świadczenia pomocy prawnej,
 • zapewnienie oczekiwanego przez odbiorców wysokiego i profesjonalnego standardu świadczenia pomocy prawnej.

Strategicznym zadaniem mojej kadencji będzie złożenie projektu w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i uzyskanie dla niego poparcia ze strony podmiotów uczestniczących w procesie legislacyjnym.

...schowaj

2. Powołanie Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA

czytaj więcej...

Instytut będzie stanowił zaplecze eksperckie na potrzeby organów Adwokatury. Aby skutecznie i aktywnie działać na płaszczyźnie legislacji, należy skoordynować prace legislacyjne (w tym parlamentarne), współpracować z zawodowymi lobbystami i tworzyć grupy eksperckie.

Zaplecze intelektualne oraz doświadczenie zawodowe adwokatów są naturalnym źródłem, z którego powinny wywodzić się projekty aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu adwokata. Do zadań Instytutu należałyby:

 • analiza przepisów samorządu adwokackiego,
 • prace legislacyjne nad zmianami w prawie materialnym i procesowym,
 • proponowanie i przedstawianie ustawodawcy nowych rozwiązań lub zmian w prawie,
 • bieżąca analiza przepisów współtworzących otoczenie prawne, w którym funkcjonują adwokaci, pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym,
 • reprezentowanie Adwokatury w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, trybunałami międzynarodowymi i w pracach parlamentarnych.

W tych ostatnich Adwokatura musi postawić na profesjonalną reprezentację jej interesów, co wiąże się z nawiązaniem współpracy przy strategicznych i kluczowych projektach z profesjonalnymi firmami lobbingowymi. Zwiększymy aktywność Adwokatury w najważniejszych sprawach zawisłych przed trybunałami międzynarodowymi.

...schowaj

3. Kompleksowa regulacja dotycząca świadczenia pomocy prawnej z urzędu

czytaj więcej...

Istnienie dwóch systemów pomocy prawnej z urzędu – przedsądowego i sądowego – powoduje, że od wielu lat utrzymywany jest nieefektywny sposób dystrybuowania środków publicznych, ale przede wszystkim udzielania pomocy prawnej z urzędu. w sposób oczywisty przekłada się to także na nierówność wynagradzania pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu.

Czas połączyć oba systemy i opracować jeden spójny system świadczenia pomocy prawnej z urzędu oparty o współpracę samorządu adwokackiego z samorządem terytorialnym. Dzięki temu środki publiczne będą wydawane efektywnie, pomoc prawna trafi do osób jej potrzebujących, a stawki adwokackie za świadczenie pomocy prawnej z urzędu zostaną urealnione.

...schowaj

4. Zwiększenie zakresu uprawnień adwokatów

czytaj więcej...

Będę dążyć do przeprowadzenia inicjatyw legislacyjnych, których efektem będzie:

 • uzyskanie dostępu do bazy PESEL i Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,
 • uzyskanie przez adwokatów uprawnień do poświadczania dokumentów poza postępowaniami sądowymi i sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników,
 • umożliwienie adwokatom wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego bez konieczności spełniania kryteriów wskazanych w odrębnej ustawie.
...schowaj

5. Poszerzenie o usługi prawnicze zwolnienia od podatku VAT od sprzedaży poniżej 200 tys. zł

czytaj więcej...

W obecnym stanie prawnym zwolnienia z podatku VAT od sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł, nie stosuje się m.in. do podatników świadczących usługi prawnicze. Zwolnienie to powinno być – na zasadzie dobrowolności – dostępne także dla kancelarii adwokackich.

...schowaj

6. Pilna digitalizacja akt postępowań przygotowawczych i sądowych

czytaj więcej...

Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości to także digitalizacja akt postępowań. Należy postulować nie tylko o jak najszybsze przeprowadzenie tego procesu, ale także o zapewnienie adwokatom zdalnego dostępu do tych materiałów.

...schowaj

7. Powierzenie Adwokaturze kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

czytaj więcej...

Rozwiązanie to wzmocni również ochronę tajemnicy adwokackiej.

Zgodnie z art. 51 RODO państwa członkowskie zapewniają, że za monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych będzie opowiadał co najmniej jeden niezależny organ publiczny. Nie ma więc żadnych przeszkód, aby kontrolą prawidłowości stosowania przepisów o ochronie danych osobowych zajmowało się kilka niezależnych organów publicznych – również w ten sposób, by kontrolę powierzyć samorządowi adwokackiemu.

Zważywszy na konieczność zabezpieczenia tajemnicy zawodowej, nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych względem dysponentów tajemnicy prawnie chronionej mogą sprawować samorządy zawodów zaufania publicznego. Samorządy te są nie tylko niezależnymi organami publicznymi realizującymi zadania publiczne dotyczące nadzoru nad należytym wykonywaniem określonych zawodów, ale są również w naturalny sposób predysponowane do monitorowania i kontroli działalności administratorów danych osobowych oraz podmiotów przetwarzających takie dane w związku z wykonywaniem poszczególnych zawodów zaufania publicznego.

Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych podczas dokonywania czynności zawodowych – w szczególności jeśli polegają one na świadczeniu pomocy prawnej – stanowią przejaw nienależytego wykonywania zawodu, do nadzoru którego, zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, zostały instytucjonalnie powołane samorządy zawodów zaufania publicznego.

...schowaj
02

Wsparcie w wykonywaniu
zawodu adwokata

1. Kancelaria online – aplikacja mobilna i platforma usług wspomagających wykonywanie zawodu adwokata

czytaj więcej...

W naszej codziennej pracy potrzebujemy narzędzi, do których powinniśmy mieć usystematyzowany i prosty dostęp. Samorząd powinien stworzyć platformę usług wspomagających wykonywanie naszego zawodu. w jednym miejscu, także na smartfonie, będziemy mieli dostęp do informacji o:

 • zastępstwach procesowych,
 • patronacie i aplikantach,
 • ofertach współpracy,
 • programach partnerskich,
 • dostępnych specjalistach (lekarze sądowi, biegli, rzeczoznawcy majątkowi i inni specjaliści, jeżeli będziemy potrzebowali np. pozyskać prywatną opinię).

W wirtualnej kancelarii znajdą się także:

 • wirtualny faks,
 • usługi chmurowe,
 • generatory materiałów (wizytówki, papier firmowy),
 • program do fakturowania,
 • komercyjny dostęp do zbioru danych ksiąg wieczystych i informacji o podmiotach gospodarczych,
 • nakładka na dostęp do portalu sądów powszechnych,
 • portale arbitrażowe,
 • ePUAP,
 • integracja z systemami informacji prawnej,
 • bezpieczne narzędzia przechowywania i przesyłania informacji objętych tajemnicą adwokacką przez sieć Internet, tj. dysk w chmurze, e-mail, włącznie z szyfrowaniem transmisji i zawartości.

Będę chciał rozwijać platformę, aby odpowiadała na bieżące zapotrzebowanie kancelarii adwokackich. Odpowiedzią samorządu adwokackiego na wyzwania dynamicznie zmieniającego się otoczenia musi być inwestycja w nowe narzędzia, metody pracy i rozwiązania wspierające wykonywanie zawodu adwokata.

...schowaj

2. LegalTech & FinTech. Instytut LEGALTECH przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

czytaj więcej...

Dynamiczny postęp technologiczny wpływa na rynek pomocy prawnej, w tym na wykonywanie zawodu adwokata. Dla samorządu Adwokatury jest to zarówno wyzwanie, jak i niepowtarzalna szansa.

Adwokatura powinna przewodzić w świecie legaltechu na rynku pomocy prawnej i wytyczać kierunek rozwoju, również inicjując rozwiązania normatywne regulujące nowe technologie, zwłaszcza w kontekście ochrony zawodu adwokata.

Sztuczna inteligencja (SI) jest szansą na podniesienie jakości życia oraz jakości i skuteczności pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów. Warunkiem dynamicznego rozwoju prawniczej SI jest stworzenie silnego ośrodka, który będzie koordynował rozwój szeroko ujętego legaltechu i fintechu na rynku świadczenia pomocy prawnej, a także monitorował i opracowywał informacje z tego zakresu.

W tym celu przy Naczelnej Radzie Adwokackiej musi powstać jednostka zajmująca się badaniami i analizą wyzwań dotyczących prawa oraz etyki w odniesieniu do sztucznej inteligencji i jej powiązań z innymi technologiami. Skoncentrujemy działanie na dwóch płaszczyznach:

 • „Tech for Law” – krzewienie i popularyzacja wiedzy na temat zastosowania nowych technologii w świadczeniu pomocy prawnej, w tym prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności adwokackiej z wykorzystaniem nowych technologii,
 • „Law for Tech” – przygotowywanie i promowanie rozwiązań prawnych oraz etycznych w stosowaniu nowych technologii, a nadto współpraca w przygotowywaniu rozwiązań normatywnych w zakresie prawa nowych technologii.

Adwokatura, podejmując to wyzwanie, powinna także opracowywać i realizować projekty wykorzystujące nowe technologie w pracy adwokatów i aplikantów adwokackich, wykorzystując do tego zewnętrzne wsparcie finansowe, np. ze środków unijnych. Jest to także naturalne środowisko do współpracy z instytucjami naukowymi, podmiotami z branży nowych technologii i wiodącymi kancelariami, które zajmują się w swej praktyce nowymi technologiami. Adwokatura nie może zmarnować tej szansy. To wyzwanie otwiera przez samorządem nowe możliwości.

...schowaj

3. Nowelizacja Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz nowy Regulamin wykonywania zawodu adwokata

czytaj więcej...

Powołamy zespół, który przygotuje projekt nowelizacji Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz projekt Regulaminu wykonywania zawodu adwokata. w obu projektach znajdą się zapisy oczekiwane przez środowisko, przygotowane na podstawie rzetelnych konsultacji środowiskowych. Projekty powstaną w pierwszych 12 miesiącach nowej kadencji, w pełnej i transparentnej współpracy z adwokatami oraz aplikantami adwokackimi.

...schowaj

4. Opracowanie optymalnego modelu ubezpieczenia zawodowego adwokatów

czytaj więcej...

Należy wynegocjować nowe warunki ubezpieczenia adwokatów. Działania NRA nie mogą ograniczać się do wynegocjowania umowy ramowej tylko z jednym ubezpieczycielem, ale powinny umożliwiać adwokatom wybór spośród kilku ofert. Umowa ramowa powinna nadto przewidywać, że jej stroną staną się izby adwokackie, zaś składka będzie przekazywana do ubezpieczyciela po jej uiszczeniu przez adwokata.

...schowaj

5. Opracowanie programu wsparcia adwokatówprzy rozpoczynaniu działalności oraz w trudnych sytuacjach

czytaj więcej...

(np. wypalenie zawodowe, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, wsparcie adwokatów wykluczonych cyfrowo w nabywaniu umiejętności posługiwania się nowymi technologiami).

...schowaj

6. Stałe monitorowanie ingerencji organów państwa w tajemnicę adwokacką

czytaj więcej...

Należy na bieżąco zbierać informacje ze wszystkich izb adwokackich o przypadkach zwalniania lub próbach zwalniania adwokatów i aplikantów adwokackich z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej. Powołamy pełnomocnika Prezesa NRA ds. ochrony tajemnicy adwokackiej koordynującego pełnomocników powołanych (w porozumieniu z dziekanami) w każdej z izb adwokackich. Stworzymy zieloną linię – stały bezpośredni kontakt służący do uzyskania pomocy i wsparcia samorządu w zakresie ochrony tajemnicy adwokackiej. Stworzymy bazę zanonimizowanych postanowień o zwolnieniu z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej oraz bazę zażaleń na takie postanowienia.

...schowaj

7. Platforma e-learningowa

czytaj więcej...

Planujemy dalszy rozwój doskonalenia zawodowego i kształcenia aplikantów adwokackich przy wykorzystaniu e-learningu jako metody uzupełniającej. Wszystkie materiały będą dostępne nieodpłatne dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Stworzymy system informatyczny przyznający punkty doskonalenia zawodowego dla adwokatów korzystających z portalu.

...schowaj

8. Platforma e-PUAP dla NRA i izb adwokackich oraz bezpieczny podpis elektroniczny dla adwokatów

9. Współpraca z organizacjami przedsiębiorców i izbami gospodarczymi

czytaj więcej...

Cykliczne spotkania robocze w siedzibie NRA oraz w poszczególnych izbach (omawianie spraw legislacyjnych z przedstawicielami przedsiębiorców, promowanie usług adwokackich wśród przedsiębiorców, networking).

...schowaj
03

Adwokatura
w przestrzeni publicznej

1. Profesjonalna polityka medialna oraz powołanie rzecznika prasowego Adwokatury

czytaj więcej...

Obecność Adwokatury w przestrzeni publicznej musi być aktywna, wyrazista i dostrzegalna. Podstawowym narzędziem kreującym wizerunek Adwokatury jest profesjonalna polityka medialna, w tym biuro prasowe i rzecznik prasowy. Konieczne jest także nawiązanie stałej współpracy z podmiotem świadczącym usługi medialne i PR.

Naczelna Rada Adwokacka musi stworzyć kompleksowy system komunikacji medialnej, oparty na mediach ogólnopolskich, a nie tylko branżowych. Samorząd nie może być niemy w środkach masowego przekazu, powinien kreować i formułować pożądany przez siebie przekaz informacji. Komunikacja musi być prowadzona przede wszystkim ze społeczeństwem. Adwokatura, kreując swoją obecność w przestrzeni publicznej, powinna eksponować funkcję ochronną samorządu adwokackiego. Aktywność Adwokatury w przestrzeni publicznej, w tym w prowadzeniu działań PR, musi być oparta na współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej z każdą z izb adwokackich (np. poprzez „fundusz promocji Adwokatury” – wykorzystanie potencjału izb adwokackich i środków finansowych NRA do promocji adwokatury w społecznościach lokalnych).

...schowaj

2. Koordynacja i rozwój programów edukacji prawnej

czytaj więcej...

Wsparciem głosu Adwokatury w przestrzeni publicznej powinien być równolegle flagowy program edukacji prawnej, taki jak prowadzony przez izbę krakowską projekt „Po(d)słuchaj adwokata” lub inne projekty pozostałych izb adwokackich. Aktywność Adwokatury, śladem izb adwokackich, musi także opierać się na współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej z samorządem terytorialnym i partnerami społecznymi.

...schowaj
04

Nowoczesny
samorząd

1. Reforma działania Prezydium NRA i komisji NRA

czytaj więcej...

Skuteczny i aktywny samorząd musi być zarządzany sprawnie, transparentnie i profesjonalnie. Każdy członek Prezydium NRA musi odpowiadać za konkretnie przypisany zakres działalności samorządowej oraz za określone projekty prowadzone przez samorząd. Powinien także na bieżąco rozliczać się z wykonywanych obowiązków.

Członkowie Prezydium NRA powinni niezależnie od typowego regulaminowego podziału obowiązków odpowiadać za poszczególne sfery aktywności samorządowej (np. za wykonywanie zawodu, legislację, aplikację adwokacką i doskonalenie zawodowe, finanse, legaltech, sprawy izbowe, samorządowe i koordynację pracy komisji przy NRA, sprawy międzynarodowe i integrację). Ułatwi to sprawne i terminowe podejmowanie decyzji, a przede wszystkim sprawne prowadzenie spraw samorządu adwokackiego.

Nieodłącznym elementem sprawnego samorządu są dobrze działające komisje przy NRA. Reforma sposobu działania komisji działających przy NRA powinna polegać na:

 • adekwatnej do potrzeb liczbie członków,
 • powoływaniu komisji celowych,
 • zwiększeniu autonomii finansowej komisji,
 • zwiększeniu nadzoru na realizacją zadań powierzonych komisjom,
 • stałej współpracy komisji z izbami adwokackimi,
 • koordynacji projektów wspólnych.

Należy obdarzyć komisje pełnym zaufaniem, a jednocześnie weryfikować osiągnięte przez nie cele i zrealizowane projekty.

...schowaj

2. Transparentność prac samorządu

czytaj więcej...

Każdy członek Adwokatury powinien mieć dostęp do prac organów samorządu adwokackiego, w tym do materiałów i posiedzeń organów samorządowych (w wyłączeniem spraw osobowych). Projekty uchwał, nad którymi będzie pracowała NRA, wraz z informacją o przebiegu pracy nad projektem, powinny być publikowane na stronie internetowej NRA. Protokoły z posiedzeń NRA powinny być publikowane w Panelu Adwokata. Należy wprowadzić regulamin zakupów towarów i usług i umożliwić publiczny dostęp do informacji, że Prezydium NRA poszukuje pełnomocników do odpłatnej obsługi spraw, w których stroną jest Naczelna Rada Adwokacka.

...schowaj

3. Decentralizacja zadań, wspieranie izb adwokackich oraz stworzenie funduszu inwestycji izbowych

czytaj więcej...

Ciężar prowadzenia spraw Adwokatury w przeważającej mierze spoczywa na izbach adwokackich. Pozycja tych izb buduje siłę samorządu. Naczelna Rada Adwokacka powinna ustawicznie wspierać izby i wzmacniać je w wykonywaniu ich zadań, mając na względzie różnorodność tych podmiotów, przede wszystkim pod względem zasobów finansowych. Środkiem realizującym te cele powinien być fundusz inwestycji izbowych, w tym fundusz remontowy i wsparcia infrastrukturalnego (np. informatycznego).

Izby adwokackie powinny móc szerzej korzystać ze zgromadzonych przez NRA rezerw finansowych. Naczelna Rada Adwokacka powinna prowadzić politykę decentralizacji zadań na rzecz izb adwokackich przy zachowaniu koordynacji tych zadań i kierowaniu wsparcia finansowego (np. powołując koordynatora inicjatyw izbowych).

...schowaj

4. Pozyskiwanie środków unijnych, grantów finansowych i rozwój zewnętrznych źródeł finasowania prac samorządu

czytaj więcej...

Naczelna Rada Adwokacka powinna stworzyć jednostkę zajmującą się pozyskiwaniem środków publicznych (np. unijnych, funduszy norweskich itd.) na realizację celów Adwokatury. Środki takie powinny uzupełniać budżet projektów realizowanych przez samorząd adwokacki, w tym strategicznych dla Adwokatury, takich jak projekty oparte na rozwoju nowych technologii, z zakresu szkoleń i kształcenia, a także remontów. Naczelna Rada Adwokacka powinna w tym zakresie wspierać także izby adwokackie. Samorząd adwokacki powinien wypracować model pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz jako formę uzupełnienia budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej. Narzędziem służącym do osiągniecia tego celu powinno być powołanie w ramach samorządu podmiotu oferującego zewnętrzne komercyjne szkolenia dla przedsiębiorców.

...schowaj

5. Zwiększenie dyscypliny finansowej i zmniejszenie kosztów działalności samorządu czytaj więcej...

Zmiana zasad zarządzania finansami Adwokatury powinna przede wszystkim polegać na:

 • poszerzeniu autonomii finansowej komisji działających przy NRA,
 • zwiększeniu dyscypliny finansowej przy współorganizacji zewnętrznych projektów,
 • ograniczeniu udziału Adwokatury w realizacji zewnętrznych projektów niemających związku z zadaniami i celami Adwokatury,
 • zwiększeniu finansowania projektów realizujących cele i zadania Adwokatury.

Dyscyplina finansowa połączona z umiejętnością pozyskiwania przez samorząd zewnętrznych źródeł finansowania będzie skutkować zmniejszeniem kosztów działalności samorządu.

...schowaj

6. Zmiana zasad zarządzania biurem NRA

czytaj więcej...

Sprawnie zarządzany samorząd musi być oparty na profesjonalnie działającym biurze Naczelnej Rady Adwokackiej. Obok dyrektora biura w zakresie spraw finansowych powinien działać dyrektor finansowy. Należycie działające biuro to elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczny system komunikacji, pełna digitalizacja dokumentacji, a w konsekwencji zdalny dostęp do serwera dla każdego członka Naczelnej Rady Adwokackiej. ...schowaj

7. Przekształcenie Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w profesjonalny think-tank adwokacki

czytaj więcej...

Aktywny, profesjonalny i skuteczny samorząd musi być oparty o zaplecze eksperckie. Trzeba wykorzystać potencjał oraz wzmocnić rolę i zakres działalności OBA.

Stworzenie przy OBA zaplecza intelektualnego, grupy eksperckiej, ośrodka badania opinii i przygotowywania analiz będzie źródłem inspiracji, ułatwi identyfikację strategicznych wyzwań stojących przed Adwokaturą, a także pozwoli wykorzystać aktywność, potencjał oraz zaangażowanie adwokatów i aplikantów adwokackich na rzecz Adwokatury i w prace samorządu adwokackiego. Umożliwi także nawiązywanie i koordynację współpracy z organami władzy publicznej, organami samorządów zawodowych, instytucjami oraz placówkami naukowymi i badawczymi.

Prace OBA muszą także położyć większy nacisk na budowę tradycji zawodu adwokata. Konieczny jest równoległy rozwój „Biblioteki Palestry”, która powinna stale poszerzać zakres wydawanych pozycji książkowych.

...schowaj

8. Działania na rzecz integracji środowiska

czytaj więcej...

Samorząd adwokacki rośnie z dnia na dzień, dlatego niezwykle ważne jest nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów oraz budowanie więzi w środowisku – w szczególności między adwokatami i aplikantami różnych pokoleń.

Integracja środowiskowa to doskonały sposób na wykorzystanie potencjału wielopokoleniowej struktury Adwokatury w budowaniu wspólnej tożsamości zawodu adwokata. Dlatego trzeba wybrać i wspierać konkretne działania służące integracji i uczynić z nich wizytówkę Adwokatury. Rozwój tej sfery działalności Adwokatury musi kierować się preferencjami środowiska, tak by służył większej liczbie adwokatów i aplikantów.

...schowaj

9. Rozwiązanie problemów lokalowych WSD i RDA w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej

czytaj więcej...

Trzeba zapewnić prawidłowe funkcjonowanie prac biura Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury oraz kancelarii Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i biura Wyższej Komisji Rewizyjnej, zapewniając im przestrzeń biurową dostosowaną do potrzeb pionu dyscyplinarnego oraz komisji.

...schowaj

10. Fundacja Adwokatury Polskiej

czytaj więcej...

Należy zmienić model funkcjonowania fundacji, w tym stworzyć jej oddziały w izbach adwokackich. Fundacja powinna finansować się sama, bez wykorzystania środków samorządowych. Wypracujemy model pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz na realizację ustawowych i strategicznych celów Adwokatury przez fundację.

...schowaj

11. Doskonalenie zasad i programu szkolenia aplikantów adwokackich

czytaj więcej...

Szkolenie aplikantów aplikanckich powinno być prowadzone przez izby adwokackie przy wsparciu NRA zgodnie z następującymi zasadami:

 • zajęcia warsztatowe jako podstawowa forma szkolenia,
 • rozwój e-learningu,
 • szkolenia dla wykładowców poszerzające ich wiedzę i kompetencje dydaktyczne,
 • szkolenia z umiejętności miękkich i zasad prowadzenia kancelarii,
 • kursy językowe,
 • wymiana międzynarodowa, w tym staże dla aplikantów i adwokatów,
 • wypracowanie mechanizmów integrujących aplikantów adwokackich wszystkich izb z samorządem,
 • wprowadzenie corocznych repetytoriów dla aplikantów adwokackich ostatniego roku szkoleniowego pozwalających powtórzyć wiedzę bezpośrednio przed egzaminem adwokackim,
 • większa dowolność izb adwokackich w kształtowaniu programu.

Szkolenie aplikantów adwokackich jest szczególnie istotne, bowiem kształtuje kolejne pokolenia adwokatów. Szkolenie jest domeną izb, ale powinno być wspierane przez NRA. Rolą NRA jest wdrożenie narzędzi/platformy e-learningowej, przygotowanie ogólnopolskich szkoleń dla wykładowców, wprowadzenie kursów językowych oraz zapewnienie wymian i praktyk międzynarodowych. NRA powinna także zwłaszcza organizować corocznie ogólnopolskie repetytoria przed egzaminem adwokackim.

NRA powinna też umożliwiać integrację aplikantów adwokackich z całej Polski, tak aby mogli oni wymieniać się doświadczeniami i opiniami oraz budować więzi.

...schowaj

12. Unowocześnienie systemu doskonalenia zawodowego adwokatów

czytaj więcej...

NRA powinna dążyć do stworzenia bazy szkoleń online jako subsydiarnego mechanizmu szkoleniowego, dzięki czemu adwokaci z całej Polski mogliby korzystać z wykładów eksperckich swoich kolegów i koleżanek z innych Izb. Należy zachęcać izby adwokackie do wzajemnej wymiany materiałów szkoleniowych, w tym wykładów online, a także wspierać je w poszerzaniu zakresu oferowanych szkoleń. Należy odejść od punktowego sposobu dokumentowania szkoleń na rzecz oświadczeń składanych przez adwokatów o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego.

...schowaj

13. Reforma „Palestry”

czytaj więcej...

Łamy „Palestry” powinny być poświęcone praktyce wykonywania zawodu, szkoleniom i doskonaleniu zawodowego oraz publicystyce prawno-społecznej – „Palestra” powinna być głosem Adwokatury w sprawach prawno-społecznych. Wersją podstawową powinna być wersja elektroniczna. Wersja drukowana byłaby doręczana adwokatom tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci. Wydawnictwo powinno zostać przekształcone w przedsięwzięcie o charakterze rynkowym, oparte na samofinansowaniu.

...schowaj

14. Współpraca zagraniczna czytaj więcej...

W dobie globalizacji pomocy prawnej Adwokatura powinna brać aktywny udział w strukturach i organizacjach międzynarodowych i utrzymywać kontakty z adwokaturami zagranicznymi na szczeblu centralnym. NRA powinna mieć wiodącą rolę w kwestiach międzynarodowych i międzynarodowej współpracy z krajowymi samorządami – w szczególności w Unii Europejskiej. Powinna wchodzić w partnerstwa i umowy o współpracę z zagranicznymi izbami oraz naczelnymi organami innych adwokatur, a także uczestniczyć w międzynarodowych organizacjach prawniczych.

Należy zachęcać poszczególne Izby do rozwoju współpracy z innymi zagranicznymi Izbami (NRA nie może być wyłącznym ośrodkiem do kontaktów z zagranicą, ale powinna zachęcać Izby do aktywnego działania w kwestiach międzynarodowych i wspierać je w tym procesie). w tym obszarze głównymi zadaniami NRA powinny być:

 • wymiana materiałów szkoleniowych,
 • organizacja międzynarodowych kursów, szkoleń i konferencji nt. problemów wspólnych dla wszystkich adwokatów,
 • działania na rzecz organizowania stażów zawodowych dla młodych adwokatów i aplikantów adwokackich.

Należy powołać Zespół ds. Współpracy z Zagranicą przy NRA, którego główne zadania powinny koncentrować się na reprezentacji Adwokatury za granicą oraz nawiązywaniu formalnej współpracy z krajowymi samorządami (staże, wymiana doświadczeń zawodowych, webinary, udzielanie wsparcia w walce o praworządność).

Pierwszą inicjatywą przybliżająca nas do tego celu byłaby konferencja międzynarodowa w Polsce (z udziałem wszystkich liczących się samorządów) – w 2022 lub 2023 roku.

Współpraca międzynarodowa na szczeblu centralnym nie może ograniczać się tylko do CCBE, ale powinna być otwarta na wszystkie organizacje prawnicze. Dodatkowo NRA powinna wspierać polskich adwokatów w ich staraniach o obejmowanie znaczących stanowisk w międzynarodowych organizacjach prawniczych.

...schowaj