Sprawozdania

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniami z mojej działalności
jako członka Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2016-2020.

2016/2017

Sprawozdanie z działaności
za rok 2016 i 2017

Pobierz

2018

Sprawozdanie z działaności
za rok 2018

Pobierz

2019/2020

Sprawozdanie z działaności
za rok 2019 i 2020

Pobierz

Dotychczasowa działalność w NRA

Wykonując mandat członka Naczelnej Rady Adwokackiej w bieżącej kadencji kierowałem się przede wszystkim rotą ślubowania adwokackiego, pamiętając o celach Adwokatury i zadaniach jej samorządu, szczególnie mając na uwadze ochronę praw i wolności obywatelskich.

Zainicjowałem działania NRA w sprawie skutecznego sprzeciwu wobec projektowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian dotyczących zasad zwalniania adwokatów z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej (art. 180 k.p.k.).

Zainicjowałem projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej - ustawa o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, której celem jest:

  • systemowe uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej w taki sposób, aby pomoc prawna była świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych, bez jednoczesnego naruszania uprawnień innych zawodów prawniczych,
  • poszerzenie obowiązkowego zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych.

Przygotowałem projekty uchwał NRA dotyczących m.in.:

1

rekomendowanego postępowania dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej,

2

zmian ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości,

3

wezwania do zaniechania prac legislacyjnych zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.,

4

wezwania do przestrzegania gwarancji procesowych oraz poszanowania uprawnień cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5

regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru,

6

projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,

a ponadto:

7

Przygotowałem raport o postępowaniach sądowych w przedmiocie zezwolenia na przesłuchanie osób obowiązanych do zachowania tajemnicy adwokackiej za lata 2016, 2017 i 2018. Raport zawierał liczbę wniosków skierowanych przez prokuraturę oraz liczbę postanowień o zwolnieniu z tajemnicy adwokackiej wydanych przez sądy. Informacje te pozyskałem w trybie dostępu do informacji publicznej ze wszystkich sądów rejonowych i okręgowych.

8

Zainicjowałem przedstawienie przez NRA Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

9

Opracowałem i zainicjowałem złożenie przez Naczelną Radę Adwokacką (jako współautor) dwóch petycji, działając w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Opracowałem stosowne projekty ustaw wraz z uzasadnieniem, które zostały załączone do każdej z petycji. Celem obu petycji jest zapewnienie tymczasowo aresztowanemu pełnej realizacji prawa do obrony poprzez uproszczenie zasad wydawania zarządzeń w przedmiocie zezwolenia na widzenie obrońcy z tymczasowo aresztowanym oraz zasad korzystania przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego w celu utrzymywania kontaktu z ustanowionym w sprawie obrońcą.

  • Pierwsza petycja: uchwała NRA nr 80 z dnia 19.01.2020 r.; nr petycji w Senacie RP P10-17/20; 17 grudnia 2020 r. na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP Senat wniósł do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, prace nad tym projektem są kontynuowane w Sejmie RP.
  • Druga petycja: uchwała NRA nr 91 z dnia 06.06.2020 r.; nr petycji w Senacie RP P10-85/20 – petycja oczekuje na rozpatrzenie.
10

Opracowałem projekt petycji i projekt ustawy o zmianie KPC i KPK, których celem jest jednolite uregulowanie w odniesieniu do procedury cywilnej i karnej zasad zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 16 stycznia 2021 r. NRA podjęła uchwałę o skierowaniu petycji w tej sprawie do Senatu RP.

11

Opracowałem projekt petycji i projekt ustawy o zmianie KPK, których przedmiotem jest zmiana zasad przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego, należącego do adwokata albo będącego w jego posiadaniu, u także zmiana zasad zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata, w tym ewentualnego przedłużenia tego środka. 16 stycznia 2021 r. NRA podjęła uchwałę o skierowaniu petycji w tej sprawie do Senatu.